Volba rektora UJEP 2018

Volba rektora UJEP 2018

Shromáždění Akademické obce UJEP

Předseda AS UJEP svolává shromáždění Akademické obce UJEP, které se uskuteční dne 24. října 2018 od 15 hod. v Červené aule v budově MFC.

Program: představení kandidáta na jmenování rektorem UJEP akademické obci a zaměstnancům UJEP, kandidát seznámí akademickou obec a zaměstnance UJEP se svým volebním programem, dotazy členů Akademické obce UJEP.

 

Volební program kandidáta na jmenování rektorem UJEP

Dne 5. 10. 2018 v 10:43 hod byl v souladu s vydanými pokyny a termíny vztahujícími se k volbě kandidáta na jmenování rektorem UJEP k rukám kancléřky UJEP a předsedy AS UJEP doručen volební program kandidáta na jmenování rektorem UJEP, doc. RNDr. Martina Baleje, Ph.D.

volebni_program

 

Zápis ze zasedání volební komise k volbě kandidáta na jmenování rektorem UJEP a kandidátní listina

Zápis

Kandidátní listina

 

Vyhlášení voleb kandidáta na jmenování rektorem UJEP pro funkční období od 18. 3. 2019 do 17. 3. 2023

Dne 30. 5. 2018 Akademický senát Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „AS UJEP“) vyhlásil volby kandidáta na funkci rektora pro funkční období od 18. 3. 2019 do 17. 3. 2023 v souladu s § 9 odst. 1 písm. h) zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 1 odst. 2 Volebního řádu pro volbu kandidáta na jmenování rektorem (Příloha č. 3 Statutu UJEP).

1.      Návrhy kandidátů na jmenování rektorem UJEP (dále také „kandidáti“) podané členy Akademické obce UJEP nebo Vědeckou radou UJEP přijímá volební komise AS UJEP od 5. září do 25. září 2018 – do 12:00 h.

2.      Návrh na kandidáta podá navrhovatel (navrhovatelé) písemně v zalepené obálce zřetelně označené „Volby kandidáta na jmenování rektorem – neotvírat “ předsedovi volební komise prostřednictvím Centrální podatelny UJEP v budově MFC, Pasteurova 1, číslo dveří 01.12.

3.      Návrh musí obsahovat zejména:

          a. jméno, příjmení včetně titulů, zařazení a pracoviště navrhovaného kandidáta,

          b. souhlas navrženého s kandidaturou,

          c. jméno a podpis navrhovatele,

          d. profesní životopis kandidáta,

          e. lustrační osvědčení (ověřená kopie) a čestné prohlášení podle zák. č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.  

4.      Z návrhů obdržených ve stanovené lhůtě a vyhovujících bodu 3) tohoto usnesení sestaví volební komise do 2. října 2018 kandidátní listinu obsahující jména všech kandidátů v abecedním pořadí a neprodleně ji předá ke zveřejnění předsedovi AS UJEP.

5.      5. října 2018 do 12:00 h – kandidáti dodají na sekretariát rektora k rukám kancléřky UJEP nebo zastupující osoby a zároveň předsedovi AS UJEP nebo senátorovi, který ho zastupuje, své volební programy, které budou členům Akademické obce UJEP neprodleně zpřístupněny na webové stránce AS UJEP s tematikou voleb. 

6.      Předseda AS UJEP svolá na 24. října 2018 od 15:00 h shromáždění Akademické obce UJEP za účelem představení kandidátů na jmenování rektorem UJEP.

7.      Předseda AS UJEP svolá na 31. října 2018 od 14:00 h řádné zasedání AS UJEP, na kterém proběhne volba kandidáta na jmenování rektorem UJEP.

Akademický senát Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v souladu s přílohou č. 3 Statutu UJEP jmenoval volební komisi pro volby kandidáta na jmenování rektorem UJEP pro funkční období od 18. 3. 2019 do 17. 3. 2023 ve složení:

PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D., PF UJEP, předseda

Mgr. et Mgr. Michal Vostrý, FZS UJEP, člen

Bc. Tomáš Čurda, PF UJEP, člen

AS UJEP v souladu s § 9 odst. 1 písm. h) zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s čl. 1 odst. 2 Volebního řádu pro volbu kandidáta na jmenování rektorem (Příloha č. 3 Statutu UJEP) vyhlásil pokyny a termíny pro volbu kandidáta na jmenování rektorem UJEP pro funkční období od 18. 3. 2019 do 17. 3. 2023.

 

Technické specifikace příloh jsou stejné jako u většiny WWW stránek a webhostingu. Podporované a doporučované formáty jsou:

 

dokumenty a prezentace
Adobe Acrobat Reader – PDF
MS Word – DOC(X)
MS Excel – XLS(X)
MS PowerPoint – PPT(X), PPS(X)

obrázky
JPG, PNG

videa
MP4, AVI, XVID
Videa můžete vkládat dvěma způsoby. Buď jej vložíte přímo do webu a vytvoříte na něj odkaz. Pak se bude video stahovat a poté přehrávat ve videopřehrávači na daném zařízení. Nebo využijete systémy třetích stran, kam video nahrajete a pak jen vložíte do www stránky kód, který vám daný systém třetí strany vygeneruje. Video se poté bude přehrávat v přehrávači třetí strany (youtube, vimeo …).

Maximální velikost souboru, který můžete nahrát do www stránek, je 500 MB. Ovšem doporučuje se při vkládání většího souboru kontaktovat správce a domluvit se s ním na vložení.

Správce:
Bc. René Baran, OIS CI UJEP
e-mail: rene.baran@ujep.cz
telefon: +420 475 286 244
mobil: +420 724 978 561